در حال حاضر در حال کاوش در:تازه های نشر

فرانکلین در تهران(نیمه پنهان جلد شصت و چهارم)

تالیف:سعید مستغاثی قیمت:۱۸۰۰۰۰ ریال

شاخ

تالیف:پژمان کریمی قیمت:۸۰۰۰۰ ریال

سینما توگراف(نیمه پنهان جلد شصت و دوم)

تالیف:سعید مستغاثی قیمت:۱۸۰۰۰۰ ریال

ادوارد براون (نیمه پنهان جلد شصت ویکم)

تالیف: پروین نخعی مقدم قیمت:۱۸۰۰۰۰ ریال

روشهای تحقیق کیفی از نظریه تا عمل (دو جلدی)

تالیف: دکتر مصطفی ازکیا قیمت(مجموع دو جلد):۹۸۰۰۰۰ ریال

خادمان سلطه(نیمه پنهان جلد شصتم)

تالیف: پروین نخعی مقدم قیمت: ۱۳۰۰۰۰ ریال

صفحات قدیمی تر«