در حال حاضر در حال کاوش در:تازه های نشر

ادوارد براون (نیمه پنهان جلد شصت ویکم)

تالیف: پروین نخعی مقدم قیمت:۱۸۰۰۰۰ ریال

روشهای تحقیق کیفی از نظریه تا عمل (دو جلدی)

تالیف: دکتر مصطفی ازکیا قیمت(مجموع دو جلد):۹۸۰۰۰۰ ریال

خادمان سلطه(نیمه پنهان جلد شصتم)

تالیف: پروین نخعی مقدم قیمت: ۱۳۰۰۰۰ ریال

مداخلات ۴(نیمه پنهان پنجاه و ششم)

تالیف:کامران غضنفری قیمت:۱۵۰۰۰۰ریال

پروازIR655 (نیمه پنهان پنجاه و نهم)

تالیف:پروین نخعی مقدم قیمتـ:۱۸۰۰۰۰ریال

مداخلات۳(نیمه پنهان جلد۵۵)

تالیف:کامران غضنفری قیمت:۱۵۰۰۰۰ریال

صفحات قدیمی تر« »صفحات جدید