در حال حاضر در حال کاوش در:علوم اجتماعی و روانشناسی

روشهای تحقیق کیفی از نظریه تا عمل (دو جلدی)

تالیف: دکتر مصطفی ازکیا قیمت(مجموع دو جلد):۹۸۰۰۰۰ ریال

توسعه و مناقشات پارادایمی جدید

قیمت: ۱۵۰۰۰۰ ریال

راهنمای خودشناسی با آزمونهای روانشناسی

دکتر نیکزاد قیمت: ۳۲۰۰۰ ریال

فنون راهنمایی و اصول مشاوره در تعلیم و تربیت

دکتر محمود نیکزاد قیمت: ۶۲۰۰۰ ریال

روان شناسی اجتماعی (گالینگور)

دکتر نیکزاد قیمت: ۲۴۰۰۰ ریال

روان شناسی اجتماعی (شومیز)

دکتر نیکزاد قیمت: ۱۹۰۰۰ ریال

صفحات قدیمی تر«