در حال حاضر در حال کاوش در:مالی

ارزش گذاری سهام (مفاهیم و مدلهای کاربردی)

شرکت تأمین سرمایه امین قیمت دوره دو جلدی: ۱۴۵۰۰۰ ریال

دانش مالی رفتاری و مدیریت دارائی

ترجمه دکتر احمد بدری قیمتک ۵۰۰۰۰ ریال گالینگور ۷۰۰۰۰ ریال

پذیره نویسی و انتشار اوراق بهادار

محمد آرام بنیار قیمت: ۷۰۰۰۰ ریال