در حال حاضر در حال کاوش در:حقوقی

عملیات سایبری و توسل به زور در حقوق بین الملل

تالیف:محموداخلاقی_(موسسه مطالعات فضای مجازی) قیمت:۲۰۰۰۰۰ ریال

آشنایی با نهاد هیأت منصفه و وظایف و اختیارات آن

معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه قیمت: ۵۰۰۰۰ ریال

اعتراض ثالث اجرایی

معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه دکتر حسین ذبحی قیمت: ۶۲۰۰۰ ریال

جستاری در سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی (جلد دوم)

معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه قیمت: ۳۸۰۰۰ ریال

جستاری در سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی (جلد اول)

معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه قیمت: ۴۵۰۰۰ ریال

جنبه های عملی حقوق کیفری مواد مخدر

معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه قیمت: ۵۲۰۰۰ ریال

صفحات قدیمی تر«