در حال حاضر در حال کاوش در:حقوقی

جنبه های عملی حقوق کیفری مواد مخدر

معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه قیمت: ۵۲۰۰۰ ریال

جرایم شغلی کارکنان دولت

دکتر علی مهاجری، عبدالرضا خانلری المشیری قیمت: ۸۸۰۰۰ ریال

مجرم کیست؟ جرم شناسی چیست؟

دکتر تاج زمان دانش قیمت: ۷۵۰۰۰ ریال

آراء منتخب مراجع قضایی ایران

معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه جلد سوم قیمت: ۴۴۰۰۰

»صفحات جدید