ارزش گذاری سهام (مفاهیم و مدلهای کاربردی)

شرکت تأمین سرمایه امین

قیمت دوره دو جلدی: ۱۴۵۰۰۰ ریال

arzeshgozari- amin- j1- ch2- 880830- p.FH11