جنبه های عملی حقوق کیفری مواد مخدر

معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه

قیمت: ۵۲۰۰۰ ریال

mavad mokhader- qazaiye- jld- ch1- 890703- p.FH11