جستاری در سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی (جلد اول)

معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه

قیمت: ۴۵۰۰۰ ریال

asle44- jld1- ch1- 890616- p.FH11