جستاری در سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی (جلد دوم)

معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه

قیمت: ۳۸۰۰۰ ریال

asle44- jld2- ch1- 890616- p.FH11