آشنایی با نهاد هیأت منصفه و وظایف و اختیارات آن

معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه

قیمت: ۵۰۰۰۰ ریال

heyat monsefe- jld1- ch1- 890703- p.FH11