مدیریت فناوری اطلاعات

دکتر احمد سرداری، وحید نقشینه

قیمت: ۱۵۰۰۰۰ ریال

85