داستان های پیامبران، دوره ۱۴ جلدی

به قلم نویسندگان کودک و نوجوان: محمدرضا سرشار، مصطفی رحماندوست، حسین فتاحی، محسن پرویز، مهری ماهوتی، مژگان شیخی، امیرحسین فردی، محمد ناصری و علی آقاغفار و ناصر نادری

قیمت: ۲۲۴۰۰۰ ریال

defult